Menu

Standardforbehold

Standardforbehold

Diamantentreprenørsektionen

Standardforbehold af marts 2001

1.

For tilbudet gælder “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92). Udbudsmaterialets fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske, og disse ikke er i strid med § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.

2.
Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand m.v. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.

3.
Det forudsættes, at bygherren stiller den i AB 92, § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

4.
Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92 § 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.

5.
Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, er indeholdt i tilbudet.

Snerydning og ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales særskilt som ekstraarbejder.

Afviser bygherren at betale disse merudgifter, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder o.lign. tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger.

Er vinterforanstaltningerne beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og skønsmæssigt fastsatte mængder, jf. § 3 i vinterbekendtgørelsen, afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder og ellers som regningsarbejde.

6.
Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.

Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.

Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris, reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.

7.
Hvor arbejdet består af flere byggeafsnit, forudsættes disse afleveret hver for sig.

8.
Stiller udbudsmaterialet krav om garanti for materialeegenskaber, er entreprenøren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garanti overfor entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

9.
Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbudet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbudet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.

Faglige forbehold

10.

Ved Diamantentreprenørernes ret til tidsfristforlængelse jfr. AB 92, § 24, betales godtgørelse og/eller erstatning jfr. AB 92, § 27, herunder hvis arbejdet ikke kan gennemføres kontinuerligt uden forsinkelse, hindring, afbrydelse, eller arbejdet ikke kan påbegyndes på det i tidsplanen angivne tidspunkt.

11.
Det forudsættes, at bygherren lader foretage afsætning og opmærkning i henhold til AB 92, § 9, stk. 2.

12.
Hvis andet ikke er oplyst i udbudsmaterialet er tilstøbning og tilmuring ikke medregnet i tilbudet.

13.
Tilbudsgiver er uden ansvar for:
a. Vandskader, der skyldes svindrevner m.v.
b. Misfarvning af bygningsdel m.v. på grund af bore-/skæreslam.
c. Overskæring af kabler, rørinstallationer m.v., udstrømning af løs isolering medmindre udbudsmaterialet indeholder fyldestgørende oplysninger om de omhandlede forhold og de hermed fornødne foranstaltninger.

14.
I tilbudet er ikke medtaget udtagning og bortfjernelse af klodser.

15.
Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet tages der forbehold for ekstraudgifter, som følge af:
a. Usædvanlig kraftig armering, hvorved forstås 1 1/2 % af snitfladen – hvis dette ikke er oplyst i udbudsmaterialet.
b. Afdækning mod støvgener.
c. Reparation af huller m.v. efter fastgørelse af materiel.

Forbeholdet er godkendt af By- og Boligministeriet

Pkt. 1-9 er identisk med standardforbehold udarbejdet af Dansk Byggeri.

FRA AB 18

Risikoens overgang
§ 27.
Entreprenøren bærer indtil aflevering risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det samme gælder materialer, som bygherren har leveret, når disse er kommet i entreprenørbesiddelse.
Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som følger af bygherrens forhold. Det samme gælder for følger af udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som entreprenøren ikke har indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder.
Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er tidligere uvedkommende.
Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.
Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemføre en registrering efter reglerne i § 63, stk. 2-4.
Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 om entreprenørrisiko for skade kun skade forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.
Stk. 7 . For materialer og andet løsøre, der leveres til bygherren eller entreprenøren af ​​en leverandør, der ikke skal udføre nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret er kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens besiddelse.